Col·legiContacte


Instal·lacions


Organització


Calendari


Localització

EL NOSTRE COL·LEGI
El nostre col·legi vol seguir donant hui resposta a la mateixa necessitat que va tenir la Fundació, des dels seus orígens, de dedicar-se a l'educació cristiana dels xiquets i adolescents d'Alginet. A l'escola volem promoure la formació integral dels nostres alumnes, d'acord amb una concepció cristiana de les persones, de la vida i del món, i preparar-los perquè puguen assumir els seus propis compromisos en la família i en la societat.
Com col·legi catòlic, el nostre centre participa en la missió evangelitzadora de l'Església, i segueix les seues orientacions i criteris pastorals.
A més té com a tasca principal proclamar el missatge de Crist. Imparteix l'ensenyament religiós dins l'horari escolar i completa la formació cristiana amb activitats pastorals de lliure opció (entre elles la catequesi, l'oració i la vida sacramental).
El nostre Projecte Educatiu es basa en els valors evangèlics i els promou com a mitjà de transformació de l'home i de la societat.
El nostre col·legi, inserit en el context sociocultural d'Alginet i obert a un món en evolució, vol fer als seus alumnes sensibles i crítics davant aquesta realitat .
La Comunitat Educativa s'ha d'esforçar per crear l'ambient que done al nostre col·legi el seu estil propi de senzillesa, acollida i lliurament desinteressat.


L'EDUCACIÓ QUE OFERIM

Desitgem que els nostres alumnes troben a l'escola el mitjà adequat que els ajude a créixer i madurar en tots els aspectes. Per això procurem educar:
 • En la responsabilitat, sentit del deure i valoració del treball, com a enriquiment de la pròpia persona i com a servei a la societat.
 • En una progressiva i responsable llibertat personal, respectant la llibertat dels altres.
 • En el sentit de la justícia en les relacions personals i en les estructures socials, econòmiques i polítiques, comprometent-se en la construcció d'un món més humà i just .
 • Per la pau, la convivència i la solidaritat entre els hòmens i els pobles, amb un esperit obert, dialogant i flexible .
 • Amb una visió positiva de l'home i de l'esdevenir humà, motivant l'esperança i l'alegria cristianes.
I els proposem Jesucrist com l'opció que dóna sentit a la vida, oferint-los els mitjans perquè cadascú puga trobar en la seua pròpia experiència de fe, d'una manera lliure, personal i progressiu.ELS NOSTRES CRITERIS PEDAGÒGICS
 • Assumim els principis d'una educació personalitzada, que s'adapte a cada alumne, les seues característiques i necessitats.
 • Afavorim una pedagogia activa que fomente la iniciativa i creativitat, que combine el treball individualitzat i personal amb la col·laboració en treballs en grup.
 • Fomentem el desenvolupament intel·lectual dels nostres alumnes mitjançant tècniques d'aprenentatge. 
 • Procurem equilibrar el treball teòric amb el manual i tècnic.
 • Eduquem per al temps lliure, mitjançant activitats complementàries formatives, culturals i esportives.
 • Volem integrar en l'educació que oferim els continguts de la fe i de la cultura perquè els nostres alumnes aprenguen a viure'ls conjuntament.
 • Procurem tractar als nostres alumnes amb esperit de servei, senzillesa i cordialitat, amb una autoritat nascuda de la pròpia competència i lliurament.
 • Estem oberts als nous mètodes i tècniques educatives, d'acord amb els objectius que pretenem i dins de la senzillesa en els mitjans que podem utilitzar .
 • Intentem una programació coherent d'objectius en totes les àrees. Posem especial cura en seguir l'evolució de cada alumne, avaluant periòdicament els diferents aspectes de la seva formació, orientant en el seu desenvolupament i mantenint una adequada comunicació amb la família a través de l'acció tutorial .
 • Procurem orientar vocacional i professionalment als nostres alumnes, descobrint i conreant les seues aptitud , valorant les seues qualitats, fomentant el seu interès i promovent la seva capacitat creadora.
 • Tractem de crear un ambient de sana tolerància i, alhora, de respecte mutu, exigència i fermesa, en el treball escolar i a les normes de convivència, que ajude els alumnes a enfortir la seva personalitat, superar dificultats i donar el millor de si mateixos, segons la seva capacitat.
 • Busquem, en fi, que l'alumne se senta feliç en el seu treball i participe en totes les activitats que constitueixen la vida del centre.