Col·legi‎ > ‎

Organització

LA COMUNITAT EDUCATIVA
La Fundació, com a entitat Titular, els professors, els pares, els alumnes i el personal no docent, constitueixen la comunitat educativa de la nostra escola. Tots, des de les funcions i responsabilitats que ens són pròpies, estem cridats a compartir ideals, valors iobjectius educatius, i a col·laborar en un clima de cordialitat, comprensió i respecte.
La responsabilitat de la comunitat educativa ha de ser una responsabilitat compartida, que mire el bé de tots, i es tradueixca en unaparticipació activa i degudament ordenada, en tots els òrgans de govern establerts i en tota l'activitat del centre .
L'Estatut d'Organització i Funcionament i el Reglament de Règim Intern, tenint en compte els preceptes legals, i respectant tot el que estableix el present document, recull el conjunt de normes que regulen el funcionament del centre i garanteix l'ordenada coordinació de tots els estaments i persones que formem la Comunitat Educativa.


L'ENTITAT TITULAR

La Fundació "Col·legi del Sagrat Cor", com entitat titular, és responsable d'expressar i donar continuïtat als principis i criteris d'actuació que defineixen el caràcter propi del centre i garanteix la qualitat de l'educació que imparteix. Per realitzar aquesta tasca:
 • Promou l'acció educativa global del centre i exerceix la seva última responsabilitat davant la societat, els poders públics i el conjunt de la Comunitat Educativa.
 • Assumeix els drets i deures que demanen de les relacions contractuals amb el personal, amb la intenció de fer possible el seu servei al centre.
 • Reconeix als Òrgans de Govern del Centre les atribucions que les disposicions legals vigents els confereixen, dins del respecte al Caràcter Propi que aquí s'estableix.
 • Aspira que la Comunitat Educativa arribe a constituir-se en comunitat educativa cristiana , i estimula a tots els seus membres perquè participen i col·laboren en la tasca educativa que és la seva raó de ser.

ELS PROFESSORS

Els professors comparteixen la responsabilitat de l'acció educativa global del centre i col·laboren activament en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu . Per això:
 • La seva tasca formativa va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d'uns coneixements, donant-li el sentit i la coherència que exigeix ​​el Caràcter Propi del Centre i el tipus d'educació que ofereix en col·laboració amb la Fundació i el seu representant, el Capellà Rector d'Alginet, i els pares d'alumnes.
 • A la confiança dipositada en ells, confiar-los la formació dels alumnes, responen amb la seva competència, actualització, lliurament i testimoni .
 • En un clima d'amistat i diàleg, treballen en equip, mantenint la unitat de criteris necessària per donar coherència i continuïtat a la tasca educativa que realitzen entre tots.
 • El centre procurarà facilitar al seu professorat els mitjans adequats per a una formació permanent en l'ordre professional, humà i religiós .

ELS PARES

Els pares, com a principals responsables de l'educació dels seus fills:
 • Han escollit el nostre centre i el tipus d'educació que ofereix, desitjant compartir amb nosaltres la responsabilitat de completar la seva tasca educativa.
 • Han de conèixer de forma suficient els objectius del centre, per poder col·laborar eficaçment en la seva consecució, mantenint l'adequat diàleg família-escola.
 • Participen activament en la vida i activitats que promou el centre i presten el seu suport, sobretot a través de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
 • El centre vol fomentar la creació de llaços i unificació de criteris família-escola, oferint la possibilitat d'una formació permanent que ajude els pares en la tasca educativa.


ELS ALUMNES

Els alumnes són els principals protagonistes de la seva pròpia formació . Per tant:

 • Tot el que realitzem té com a objectiu oferir-los possibilitats de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat .
 • En cadascuna de les etapes educative , participen activament en la vida del centre, d'acord amb les exigències pròpies de la seva edat, i assumeixen responsabilitats proporcionals a la seva capacitat.
 • La seva actitud ha de ser d'obertura i col·laboració activa, com a resposta a l'ajuda que el centre els ofereix.
 • Desitgem consideren positiva la seva etapa de formació i els convidem a seguir mantenint una estreta vinculació amb l'escola a través de l'Associació d'Antics Alumnes.EL PERSONAL NO DOCENT

El personal no docent del col·legi presta una valuosa col·laboració en la tasca educativa del centre :
 • Realitza funcions totalment necessàries per al bon funcionament del centre.
 • Es coresponsabilitza de l'acció educativa global del centre, i particip , a través dels seus representants, en els Òrgans de Govern del mateix .
 • Com els altres membres de la Comunitat Educativa, té ocasió de compartir tot el que el centre és i tot el que el centre ofereix, i d'aportar iniciative , il · lusió i treball, segons les seves respectives competències i responsabilitats.

La mútua col · laboració entre tots els membres de la comunitat educativa donarà fecunditat i coherència a la nostra tasca, contribuint a la consecució dels objectius que pretenem en la formació integral dels nostres alumnes.
Comments