Pla de Centre

EL NOSTRE COL·LEGI
El nostre col·legi vol seguir donant avui resposta a la mateixa necessitat que va tenir la Fundació, des dels seus orígens, de dedicar-se a l'educació cristiana dels nens i adolescents d'Alginet .A l'escola volem promoure la formació integral dels nostres alumnes, d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i preparar-los perquè puguen assumir els seus propis compromisos en la família i en la societat.
Com col·legi catòlic, el nostre centre participa en la missió evangelitzadora de l'Església, i segueix les seves orientacions i criteris pastorals.
A més té com a tasca principal proclamar el missatge de Crist. Imparteix l'ensenyament religiós dins l'horari escolar i completa la formació cristiana amb activitats pastorals de lliure opció (entre elles la catequesi , l'oració i la vida sacramental).
El nostre Projecte Educatiu es basa en els valors evangèlics i els promou com a mitjà de transformació de l'home i de la societat .
El nostre col·legi, inserit en el context sociocultural d'Alginet i obert a un món en evolució, vol fer als seus alumnes sensibles i crítics davant aquesta realitat .
La Comunitat Educativa s'ha d'esforçar per crear l'ambient que done al nostre col·legi el seu estil propi de senzillesa, acollida i lliurament desinteressat.

L'EDUCACIÓ QUE OFERIM

Desitgem que els nostres alumnes trobin a l'escola el mitjà adequat que els ajudi a créixer i madurar en tots els aspectes. Per això procurem educar:
 • En la responsabilitat, sentit del deure i valoració del treball, com a enriquiment de la pròpia persona i com a servei a la societat.
 • En una progressiva i responsable llibertat personal, respectant la llibertat dels altres.
 • En el sentit de la justícia en les relacions personals i en les estructures socials, econòmiques i polítiques, comprometent-se en la construcció d'un món més humà i just .
 • Per la pau, la convivència i la solidaritat entre els homes i els pobles, amb un esperit obert, dialogant i flexible .
 • Amb una visió positiva de l'home i de l'esdevenir humà, motivant l'esperança i l'alegria cristianes.
I els proposem Jesucrist com l'opció que dóna sentit a la vida, oferint-los els mitjans perquè cadascú pugui trobar en la seva pròpia experiència de fe, d'una manera lliure, personal i progressiu.

ELS NOSTRES CRITERIS PEDAGÒGICS
 • Assumim els principis d'una educació personalitzada, que s'adapte a cada alumne, les seves característiques i necessitats.
 • Afavorim una pedagogia activa que fomente la iniciativa i creativitat, que combine el treball individualitzat i personal amb la col·laboració en treballs en grup .
 • Fomentem el desenvolupament intel·lectual dels nostres alumnes mitjançant tècniques d'aprenentatge. 
 • Procurem equilibrar el treball teòric amb el manual i tècnic.
 • Eduquem per al temps lliure, mitjançant activitats complementàries formatives, culturals i esportives.
 • Volem integrar en l'educació que oferim els continguts de la fe i de la cultura perquè els nostres alumnes aprenguen a viure'ls conjuntament.
 • Procurem tractar als nostres alumnes amb esperit de servei, senzillesa i cordialitat, amb una autoritat nascuda de la pròpia competència i lliurament.
 • Estem oberts als nous mètodes i tècniques educatives, d'acord amb els objectius que pretenem i dins de la senzillesa en els mitjans que podem utilitzar .
 • Intentem una programació coherent d'objectius en totes les àrees. Posem especial cura en seguir l'evolució de cada alumne, avaluant periòdicament els diferents aspectes de la seva formació, orientant en el seu desenvolupament i mantenint una adequada comunicació amb la família a través de l'acció tutorial .
 • Procurem orientar vocacional i professionalment als nostres alumnes, descobrint i conreant les seves aptitud , valorant les seves qualitats, fomentant el seu interès i promovent la seva capacitat creadora.
 • Tractem de crear un ambient de sana tolerància i, alhora, de respecte mutu, exigència i fermesa, en el treball escolar i a les normes de convivència, que ajude els alumnes a enfortir la seva personalitat, superar dificultats i donar el millor de si mateixos, segons la seva capacitat.
 • Busquem, en fi, que l'alumne se senta feliç en el seu treball i participe en totes les activitats que constitueixen la vida del centre.
LA COMUNITAT EDUCATIVA
La Fundació, com a entitat Titular, els professors, els pares, els alumnes i el personal no docent, constitueixen la comunitat educativa de la nostra escola. Tots, des de les funcions i responsabilitats que ens són pròpies, estem cridats a compartir ideals, valors iobjectius educatius, i a col·laborar en un clima de cordialitat, comprensió i respecte.
La responsabilitat de la comunitat educativa ha de ser una responsabilitat compartida, que mire el bé de tots, i es tradueixca en unaparticipació activa i degudament ordenada, en tots els òrgans de govern establerts i en tota l'activitat del centre .
L'Estatut d'Organització i Funcionament i el Reglament de Règim Intern, tenint en compte els preceptes legals, i respectant tot el que estableix el present document, recull el conjunt de normes que regulen el funcionament del centre i garanteix l'ordenada coordinació de tots els estaments i persones que formem la Comunitat Educativa.


L'ENTITAT TITULAR

La Fundació "Col·legi del Sagrat Cor", com entitat titular, és responsable d'expressar i donar continuïtat als principis i criteris d'actuació que defineixen el caràcter propi del centre i garanteix la qualitat de l'educació que imparteix. Per realitzar aquesta tasca:
 • Promou l'acció educativa global del centre i exerceix la seva última responsabilitat davant la societat, els poders públics i el conjunt de la Comunitat Educativa.
 • Assumeix els drets i deures que demanen de les relacions contractuals amb el personal, amb la intenció de fer possible el seu servei al centre.
 • Reconeix als Òrgans de Govern del Centre les atribucions que les disposicions legals vigents els confereixen, dins del respecte al Caràcter Propi que aquí s'estableix.
 • Aspira que la Comunitat Educativa arribe a constituir-se en comunitat educativa cristiana , i estimula a tots els seus membres perquè participen i col·laboren en la tasca educativa que és la seva raó de ser.

ELS PROFESSORS

Els professors comparteixen la responsabilitat de l'acció educativa global del centre i col·laboren activament en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu . Per això:
 • La seva tasca formativa va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d'uns coneixements, donant-li el sentit i la coherència que exigeix ​​el Caràcter Propi del Centre i el tipus d'educació que ofereix en col·laboració amb la Fundació i el seu representant, el Capellà Rector d'Alginet, i els pares d'alumnes.
 • A la confiança dipositada en ells, confiar-los la formació dels alumnes, responen amb la seva competència, actualització, lliurament i testimoni .
 • En un clima d'amistat i diàleg, treballen en equip, mantenint la unitat de criteris necessària per donar coherència i continuïtat a la tasca educativa que realitzen entre tots.
 • El centre procurarà facilitar al seu professorat els mitjans adequats per a una formació permanent en l'ordre professional, humà i religiós .

ELS PARES

Els pares, com a principals responsables de l'educació dels seus fills:
 • Han escollit el nostre centre i el tipus d'educació que ofereix, desitjant compartir amb nosaltres la responsabilitat de completar la seva tasca educativa.
 • Han de conèixer de forma suficient els objectius del centre, per poder col·laborar eficaçment en la seva consecució, mantenint l'adequat diàleg família-escola.
 • Participen activament en la vida i activitats que promou el centre i presten el seu suport, sobretot a través de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
 • El centre vol fomentar la creació de llaços i unificació de criteris família-escola, oferint la possibilitat d'una formació permanent que ajude els pares en la tasca educativa.


ELS ALUMNES

Els alumnes són els principals protagonistes de la seva pròpia formació . Per tant:

 • Tot el que realitzem té com a objectiu oferir-los possibilitats de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat .
 • En cadascuna de les etapes educative , participen activament en la vida del centre, d'acord amb les exigències pròpies de la seva edat, i assumeixen responsabilitats proporcionals a la seva capacitat.
 • La seva actitud ha de ser d'obertura i col·laboració activa, com a resposta a l'ajuda que el centre els ofereix.
 • Desitgem consideren positiva la seva etapa de formació i els convidem a seguir mantenint una estreta vinculació amb l'escola a través de l'Associació d'Antics Alumnes.


EL PERSONAL NO DOCENT

El personal no docent del col·legi presta una valuosa col·laboració en la tasca educativa del centre :
 • Realitza funcions totalment necessàries per al bon funcionament del centre.
 • Es coresponsabilitza de l'acció educativa global del centre, i particip , a través dels seus representants, en els Òrgans de Govern del mateix .
 • Com els altres membres de la Comunitat Educativa, té ocasió de compartir tot el que el centre és i tot el que el centre ofereix, i d'aportar iniciative , il · lusió i treball, segons les seves respectives competències i responsabilitats.

La mútua col · laboració entre tots els membres de la comunitat educativa donarà fecunditat i coherència a la nostra tasca, contribuint a la consecució dels objectius que pretenem en la formació integral dels nostres alumnes.
Comments